Privacy Policy | Netherlands Business Academy
   

Privacy Policy

Algemene verordening Gegevensbescherming

In deze Privacy Policy informeert Netherlands Business Academy u over de wijze waarop onze organisatie omgaat met uw privacy. Ons beleid is conform de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Privacy Policy is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Netherlands Business Academy zijn verbonden.

Doeleinden gegevensverwerking

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Netherlands Business Academy in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Wij gebruiken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• Verzorgen van onze opleidingen
• Relatiebeheer en marketing
• Product- en dienstontwikkeling
• Voldoen aan op Netherlands Business Academy rustende wet- en regelgeving
Indien voor onze accreditaties noodzakelijk, kunnen wij uw persoonsgegevens ter inzage stellen aan onze accrediterende organisaties. Netherlands Business Academy zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaand toestemming heeft gegeven of indien Netherlands Business Academy daartoe wettelijk verplicht is.

Welke gegevens worden verwerkt?

Rechtstreeks van u ontvangen
Netherlands Business Academy verwerkt de persoonsgegevens die we van u of uw werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een opleiding, aanvraag van onze brochure, aanmelding voor onze nieuwsbrief of als u op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, uw feedback over de opleiding en overige informatie die u aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals aanwezigheid, studievoortgang, resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond.

Automatisch verzameld, cookies
Bij het bezoeken van onze website wordt u gevraagd of u cookies wilt accepteren. Zonder uw toestemming worden er geen cookies geplaatst en worden er geen persoonsgegevens door ons verzameld. Wanneer u akkoord geeft, registreren wij gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten, zoals het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt. De cookies die hiervoor worden gebruikt bestaan uit een standaard internettechnologie die geen personen identificeren, maar slechts computers herkennen. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij naar ons cookie beleid. Hier kunt u ook een eerder gegeven akkoord voor het plaatsen van cookies, weer intrekken.

Beveiliging en bewaartermijn

De door ons opgeslagen gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het doeleinde waar voor ze aan ons ter beschikking zijn gesteld en worden niet aan derden verstrekt. Onze werknemers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze opleidingen.

Uw persoonsgegevens worden alleen opgeslagen op de geautomatiseerde systemen van Netherlands Business Academy. Deze zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen. Gegevens worden via beveiligde verbindingen verzonden over het internet.

Netherlands Business Academy bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Netherlands Business Academy mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Opname, inzage en verwijderen persoonsgegevens

Bij inschrijving voor onze opleidingen zijn persoonlijke gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van de door ons aangeboden opleiding. Wij zullen de wettelijke termijnen hanteren waaraan wij gehouden zijn of welke door de accrediterende instanties aan ons worden opgelegd. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en u kunt aangeven op welke vormen van contact u wel of geen prijs stelt.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Ook kunt u ons verzoeken om een kopie van uw gegevens. U kunt hiertoe u een verzoek indienen via onze contactpagina of u stuurt een bericht aan info@nlba.nl.

Verwijdering van persoonsgegevens zal zo spoedig mogelijk gebeuren. Indien Netherlands Business Academy wettelijk verplicht is de betreffende persoonsgegevens te bewaren of indien er andere dringende redenen zijn waardoor verwijdering niet mogelijk is, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

Autoriteit persoonsgegevens

Indien u klachten heeft over de wijze waarop Netherlands Business Academy om gaat met uw persoonsgegevens, dan hopen wij dat u dit met ons bespreekt. Het is onze nadrukkelijke bedoeling uw privacy te waarborgen en we treden graag in overleg. Mocht u desondanks bezwaar willen indienen, dan kunt u dit melden bij de autoriteit persoonsgegevens.

Netherlands Business Academy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Check daarom regelmatig de privacy policy, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze website gebruikt cookies om de beste online ervaring te creëren. Ga akkoord door op de 'Accepteer' knop te klikken.