Inschrijven

Home /  Inschrijven

Inschrijven voor een opleiding

 • Vul je gegevens in om de inschrijving te voltooien. Vragen met een * zijn verplicht.

 • Vergeet niet uw certificaten en diploma's te uploaden onderaan dit formulier
 • Inschrijvingsvoorwaarden

  Algemene Voorwaarden
  DEEL I ALGEMEEN

  1. Begrippen

  1. Netherlands Business Academy:
  Netherlands Business Academy b.v. is ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder nr. 20114088.

  2. Activiteit:
  Onder een activiteit wordt verstaan een door Netherlands Business Academy georganiseerde training, opleiding, cursus, seminar, congres, studiedag of soortgelijke gebeurtenis. In het kader van deze leveringsvoorwaarden wordt onderscheid gemaakt tussen "open" en "gesloten" activiteiten.

  A. "Open" activiteit:
  Een "open" activiteit is een activiteit waaraan iedereen kan deelnemen, die voldoet aan door Netherlands Business Academy gestelde toelatingscriteria, ongeacht de organisatie waar deze persoon werkt.

  B. "Gesloten" activiteit:
  Een "gesloten" activiteit is een activiteit die wordt georganiseerd voor medewerkers uit een organisatie of een beperkt aantal met name genoemde organisaties. Het programma van de gesloten activiteit wordt dan in nauwe samenwerking en overleg met de opdrachtgever samengesteld.

  C. Deelnemer:
  Onder een deelnemer wordt verstaan de persoon die zich voor een activiteit heeft ingeschreven of heeft doen inschrijven.

  D. Inschrijving:
  Onder inschrijving dient in dit verband te worden verstaan het zich op de aangegeven wijze met behulp van het daartoe aangewezen inschrijfformulier geldig aanmelden voor een opleiding.

  E. Annulering:
  Onder annulering dient in dit verband te worden verstaan de aangetekende schriftelijke opzegging van deelname aan een opleiding door een deelnemer.

  F. Cursusgeld:
  Onder cursusgeld dient in dit verband te worden verstaan het bedrag dat Netherlands Business Academy hanteert voor deelname aan een Opleiding. Hierbij gaat het om het bedrag zoals dit door Netherlands Business Academy wordt gehanteerd en is bekend gesteld in de prijslijsten en/of offerte op het moment van inschrijving voor de betreffende onderdelen.

  G. Onder opdrachtgever wordt in dit verband verstaan;
  degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van de activiteit.

  H. Accreditatie
  Onder accreditatie wordt verstaan, het keurmerk dat tot uitdrukking brengt dat de kwaliteit van een opleiding door desbetreffend accreditatieorgaan positief is beoordeeld. Accreditatie vindt plaats op het niveau van de opleiding.

  2. Geldigheid leveringsvoorwaarden
  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze leveringsvoorwaarden bij elke door Netherlands Business Academy georganiseerde activiteit van toepassing.

  3. Schriftelijk materiaal en mondelinge aanwijzingen
  1. Op het door Netherlands Business Academy in het kader van een activiteit verstrekte schriftelijke ondersteunende materiaal rust auteursrecht. Het is niet toegestaan dit schriftelijk materiaal te (doen) vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n).
  2. De inhoud van het schriftelijk materiaal is zo goed mogelijk samengesteld op basis van wetenschappelijk onderzoek en/of praktische ervaring. Netherlands Business Academy aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor het opvolgen en/of interpreteren door deelnemers van de aanbevelingen in het schriftelijk materiaal neergelegd, en/of van mondelinge aanwijzingen bij de uitvoering van de activiteit gegeven.

  4. Overmacht
  Indien het voor een docent van Netherlands Business Academy door overmacht onmogelijk is een bijeenkomst te verzorgen, zal Netherlands Business Academy trachten een vervangende docent in te zetten. Wanneer dat echter niet mogelijk blijkt, houdt Netherlands Business Academy zich het recht voor, de bijeenkomst naar een nader door Netherlands Business Academy te bepalen datum te verschuiven.

  5. Schade als gevolg van niet doorgaan van de activiteit
  Netherlands Business Academy is niet aansprakelijk voor schade die een deelnemer en/of degene die een deelnemer heeft opgegeven mocht lijden ten gevolge van het niet doorgaan van een activiteit.

  6. Wijziging docenten
  Netherlands Business Academy behoudt zich het recht voor de docenten en cursusleiding te wijzigen nadat de namen van de docenten en/of cursusleiding in publicaties, advertenties etc. door Netherlands Business Academy bekend zijn gemaakt zonder dat hieruit voor de deelnemer het recht voortvloeit zijn inschrijving te annuleren.

  7. Wijziging inhoud activiteiten
  Netherlands Business Academy behoudt zich het recht voor de programma inhoud van de activiteiten tussentijds te wijzigen in geval van het herprogrammeren van de exameneisen van externe exameninstituten en als het gaat om kwalitatieve verbetering, dit laatste ter beoordeling van Netherlands Business Academy.

  8. Accreditatie
  Netherlands Business Academy garandeert ten aanzien van de accreditatie van haar opleidingen alleen die accreditatie welke formeel voor deze opleiding is afgegeven op het moment van inschrijving en alleen indien de opleiding binnen de nominale studieduur wordt afgerond.

  DEEL II "OPEN" ACTIVITEITEN

  9. Algemene regels voor open activiteiten

  1. Netherlands Business Academy kondigt haar open activiteiten onder meer aan in tijdschriften, brochures en folders en via advertenties of persberichten in andere media. De prijzen, plaatsen en data daarin genoemd zijn onder voorbehoud en kunnen wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven, worden gewijzigd.
  2. Een open activiteit vindt slechts dan doorgang als er zich naar de mening van Netherlands Business Academy voldoende deelnemers voor hebben aangemeld.
  3. Netherlands Business Academy heeft het recht een deelnemer te weigeren indien de deelnemer, naar het inzicht van Netherlands Business Academy, niet voldoet aan door Netherlands Business Academy gestelde toelatingscriteria.
  4. In principe beslist Netherlands Business Academy uiterlijk twee weken voor de geplande startdatum over het al dan niet doorgaan van een open activiteit. Netherlands Business Academy behoudt zich het recht voor de beslissing over al dan niet doorgaan op te schorten tot uiterlijk een week voor de geplande startdatum.
  5. Indien een open activiteit geen doorgang vindt, dan worden de reeds betaalde deelnemersgelden gerestitueerd. Als een deelnemer dit wenst, kan het bedrag worden benut voor deelneming aan de eerstvolgende gelijksoortige open activiteit die Netherlands Business Academy organiseert. Eventuele tussentijdse prijsstijgingen worden dan niet aan de deelnemer in rekening gebracht.

  10. Annulering en afwezigheid in verband met inschrijving voor open activiteit
  1. Uw inschrijving kan alleen schriftelijk en aangetekend worden geannuleerd. Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de opleiding, wordt 25% van de cursusprijs in rekening gebracht. Bij annulering tussen 60 en 21 dagen voor aanvang van de cursus krijgt u 50% van de cursusprijs in rekening gebracht. Daarna is het totale bedrag verschuldigd.
  2. De oorspronkelijke deelnemer heeft het recht een vervangende deelnemer aan te wijzen mits dit schriftelijk en aangetekend gebeurt voor aanvang van de cursus. Deze deelnemer dient aan alle criteria voor instroom te voldoen.
  3. Indien een deelnemer door overmacht (zulks ter beoordeling van Netherlands Business Academy) een belangrijk deel van een bepaalde open activiteit heeft moeten verzuimen, zal Netherlands Business Academy, voor zover mogelijk, deze deelnemer in de gelegenheid stellen bij de eerstvolgende, soortgelijke open activiteit het verzuimde deel in te halen. Netherlands Business Academy behoudt zich het recht voor extra te maken kosten door te berekenen. Netherlands Business Academy is nimmer verplicht deelnemersgeld geheel of gedeeltelijk te restitueren, ook niet als een soortgelijke open activiteit niet meer door Netherlands Business Academy wordt georganiseerd.
  4. Bij tussentijdse beëindiging of doorschuiven van de deelnemer aan de activiteit vindt geen restitutie plaats van het cursusgeld.

  11. Betalingsvoorwaarden voor open activiteiten
  1. Na inschrijving voor een open activiteit ontvangt de deelnemer, of degene door wie de deelnemer zich heeft doen inschrijven, de nota voor betaling van de opleidingskosten. De nota dient binnen twee weken na dagtekening te worden voldaan.
  2. Men kan zich voor de gehele opleiding in één keer inschrijven of voor de afzonderlijke Masterclasses. Bij aanmelding én betaling in één keer gelden de bedragen van de hele opleiding die op dat moment gelden. Bij aanmelding voor losse onderdelen van de opleiding (Academische Leergang, Masterclass) gelden de tarieven van dat moment. Bij vervolg van de opleiding worden de op dat moment geldende tarieven gehanteerd, niet de tarieven geldende bij aanvang van de opleiding. Bij aanmelding voor de gehele opleiding maar betaling in delen, wordt een op het inschrijfformulier vooraf gecommuniceerd percentage in rekening gebracht bovenop de totaalsom van het gekozen product.
  3. Inschrijving kan zowel schriftelijk, per fax, e-mail als telefonisch, dan wel mondeling ten kantore van Netherlands Business Academy geschieden.
  4. Indien de deelnemer of degene door wie de deelnemer zich heeft doen inschrijven met tijdige betaling in gebreke blijft is hij verplicht de door Netherlands Business Academy te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten te vergoeden.
  5. Vanaf de 14e dag volgend op die waarop de betalingstermijn is verstreken is de deelnemer voor elke verdere overschrijding van de betalingstermijn met een maand of gedeelte daarvan aan Netherlands Business Academy een rente wegens te late betaling verschuldigd van 8% van het verschuldigde bedrag.
  6. Netherlands Business Academy behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de betaling is ontvangen. Netherlands Business Academy kan in voorkomende gevallen de deelnemer de toegang tot de lokaliteit waar de betreffende opleiding zal plaatsvinden ontzeggen en ook anderszins ter beschikking gestelde faciliteiten beëindigen. Tevens heeft zij de bevoegdheid de deelnemer de toegang tot het afleggen van examens te ontzeggen.

  12. Bijkomende kosten voor open activiteiten
  1. Tenzij in de schriftelijke informatie door Netherlands Business Academy over een open activiteit uitdrukkelijk vermeld, zijn in de deelnemersprijs geen verblijfkosten begrepen zoals lunchkosten, dinerkosten, hotelkosten en dergelijke. Deze kosten dienen de deelnemers afzonderlijk met Netherlands Business Academy of de instantie die de service verleent, af te rekenen.
  2. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de aanschaffingskosten van bij de open activiteit voorgeschreven literatuur niet in de deelnemersprijs begrepen. De aanschaffingskosten zijn derhalve geheel voor rekening van de deelnemers.
  3. Indien aan een open activiteit tentamens en/of een examen zijn/is verbonden, kan daarvoor door Netherlands Business Academy of door de instelling die de tentamens of het examen organiseert, tentamen- dan wel examengeld worden berekend. Tenzij anders vermeld, zijn deze kosten niet in het deelnemersgeld opgenomen.

  13. Geldigheid cursusgelden en behaalde resultaten
  1. Behaalde resultaten voor onderdelen van de opleiding blijven in beginsel 4 jaar geldig. Hierna heeft de organisatie het recht de resultaten vervallen te verklaren.
  2. De deelnemer betaalt voor delen van de opleiding of voor de opleiding in zijn geheel (zie betalingsvoorwaarden). Indien de deelnemer langer dan twee keer de nominale duur van het ingeschreven en/of betaalde deel van de opleiding heeft verbruikt en het onderdeel nog niet heeft gevolgd en/of behaald, vervallen de aanspraken van de deelnemer op het volgen van onderwijs of andere services dienaangaande zoals bijvoorbeeld het beoordelen van opdrachten.
  3. Een deelnemer heeft na betaling het recht op het eenmalig volgen van een masterclass of module en maximaal twee pogingen voor de toetsing, ongeacht de aard van de toetsing. Indien de deelnemer opnieuw van de lessen en/of mogelijkheden tot toetsing en beoordeling gebruik wil maken zal dit plaats vinden tegen de op dat moment geldende tarieven voor deze diensten.
  4. De nominale studieduur voor het afrondende werkstuk van de opleiding (thesis, scriptie of afstudeeropdracht) is 3 maanden. De toegestane overschrijding van de studieduur van dit werkstuk is drie extra maanden. Hierbij is het moment van acceptatie van het voorstel of de afronding van de laatste module (de vroegste van de twee data) bepalend als moment van meten. Indien deze studieduur wordt overschreden met meer dan de genoemde drie maanden is een additioneel bedrag van € 500,-- per drie maanden verschuldigd voor administratie- en begeleidingskosten.

  DEEL III "GESLOTEN" ACTIVITEITEN

  14. Geldigheid offerten en betalingsvoorwaarden voor gesloten activiteiten

  1. Netherlands Business Academy verplicht zich een gesloten activiteit uit te voeren overeenkomstig het door haar voorgestelde programma en de geoffreerde prijs. Voorwaarde daartoe is dat de opdrachtgever binnen 3 maanden na dagtekening van de offerte de opdracht verstrekt.
  2. Na het verstrekken van de opdracht ontvangt de opdrachtgever een nota voor het met de uitvoering gemoeide bedrag. Deze dient binnen twee weken na dagtekening van de nota te worden voldaan. Ook voor de betaling van de nota voor gesloten activiteiten zijn de artikelen 11.4 en 11.5 van deze voorwaarden van toepassing.

  15. Annulering en wijziging van gesloten activiteiten
  Indien een opdrachtgever een reeds verstrekte opdracht alsnog ingrijpend wenst te wijzigen of annuleert, brengt Netherlands Business Academy de reeds door haar gemaakte en uit de annulering van voor de uitvoering aangegane verplichtingen voortvloeiende kosten in rekening. Verschuldigd is minimaal 50% van het oorspronkelijke voor uitvoering van een gesloten activiteit overeengekomen bedrag.

  DEEL IV OVERIGE BEPALINGEN

  16. Ontbinding

  1. Indien de deelnemer of degene die de deelnemer doet inschrijven één van zijn verplichtingen jegens Netherlands Business Academy niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt of zijn onderneming beëindigt, dan komt Netherlands Business Academy het recht toe zonder dat rechterlijke tussenkomst en/of een nadere ingebrekestelling is vereist door middel van een schriftelijke verklaring (alle) met de contractspartij gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden en ontstaat recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst, onverminderd andere haar wettelijk toekomende rechten.
  2. Indien Netherlands Business Academy ook na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan de deelnemer of degene die de deelnemer doet inschrijven de betrokken overeenkomst voor het gebrekkige gedeelte ontbinden, zonder echter aanspraak te kunnen maken op vergoeding van ontbindingschade.

  17. Toepasselijk recht
  Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

  18. Geschillenbeslechting
  Alle geschillen – daaronder begrepen, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis aan en/of met Netherlands Business Academy zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Rechter in het Arrondissement Breda.

  19. Wijzigingen
  Netherlands Business Academy is te allen tijde bevoegd deze voorwaarden geheel of ten dele te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen en/of aanvullingen van deze voorwaarden zijn voor betrokkenen bindend te rekenen van de dag dat ze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda.

  20. Deponering
  Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nr. 20114088.

  21. Slotbepaling
  In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien zal door de directie van Netherlands Business Academy in overleg met betrokkenen een redelijke regeling worden getroffen.
 • Sectie-einde

 • Sleep bestanden hierheen of
 • Sleep bestanden hierheen of
 • Sleep bestanden hierheen of
 • Sectie-einde

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
De erkende kwaliteit van NLBA
nvao-geaccrediteerde masteropleidingen
Dienst-uitvoering-onderwijs
PIO
CRKBO

Deze website gebruikt cookies om de beste online ervaring te creëren. Ga akkoord door op de 'Accepteer' knop te klikken.